आसवं

जपली आसवं..
आजवर किती लपली आसवं...
मला टिपण्या नेहमी टपली आसवं..
पण, माझ्याही नकळत माझी तू टिपली आसवं...

रानफ़ूल

माझ्या मैत्रीणीसाठी.......रानफ़ूल

उष:काळी भैरवीसवे
खुलणे तुझे
वेड्या वार्‍यासवे
होऊन वेडे डुलणे तुझे

तू एकटीच जरी
माळरानी डौलात डौलात
माळरानही ते भकास
तवसवे आले भरात भरात

तू रानवेडे रानफ़ूल
तुझ्या मस्तित तू खूल
काय भुंग्यांची दशा
तू वादळालाही देतसे हूल

--मीत्र

बरा तुझा आधार भेटला

तुझ्या आसवांना जरा
तू ढळु दे गं आता
वाट नेहमीची तुझी
थोडी वळु दे गं आता

तुझ्या डोळयात गं माया
तुझ्या शब्दात गं छाया
तुझे सोबत गं असणे
होई दु:ख विसराया

वाटेचेही माझ्या
या चुकुन चुकणे
अंधार दाटतो अन
तुझे तार्‍यासम लुकलुकणे

अंधार गं पुन्हा
बघं दाटला दाटला
पुन्हा कधी गं वाटेल,
" बरा तुझा आधार भेटला "
--शब्द्सखा